HOME
       

DARBS AR KARTOTĒKU SKOLĒNU JAUNRADEI

Ingrīda Muraškovska,
Jelgavas Skolu valdes Metodiski informatīvā centra projektu metodiķe,
mic@mic.jelgava.lv

 

 • Man patika draudzīgi strādāt ar kartotēku, jo es uzzināju daudz interesanta.
 • Es uzzināju, ka atklātnītes mēdz būt dažādas, bet teksti – smieklīgi un jocīgi. Es uzzināju, kā labāk izvietot tekstu un piemeklēt zīmējumu. Man patika tēma, kuru mēs izvēlējāmies – atklātnītes, bet nepatika, ka uzdeva maz mājasdarbu.
 • Man patika, cik svarīgi mēs darbojāmies.
 • Es uzzināju, ka kartotēka ir ļoti vajadzīga. No kartotēkas man radās vairāk domu. Man patika, ka tagad es ļoti labi fantazēju.
 • Es iemācījos sacerēt un zīmēt neparastas atklātnītes.
 • Man patika apspriest atklātnītes un izdomāt savas.
 • Es iemācījos atbildību.

 

Tā savu viedokli par darbu ar kartotēku ir izteikuši 3.klases skolēni. Kas tas bija par darbu un kāpēc viņš bija vajadzigs?

 

Piemēri no kartotēku vēstures

Neliels ieskats vēsturē ļauj secināt, ka kartotēku kā informācijas vākšanas un organizācijas sistēmu 17.gs. izgudroja vācu zinātnieks un valodnieks Gotfrīds Vilhelms Leibnics .

Vācu astronoms Johans Keplers izmantoja sava skolotāja Tiho Brāges 25 gadu laikā savākto novērojumu kartotēku un, pētot to, atklāja planētu kustības likumus.

Ļoti intensīvi ar dažādu izgudrojumu kartotēku strādāja slavenais franču rakstnieks-fantasts Žils Verns. Viņš savas dzīves laikā izveidoja kartotēku, kura sastāvēja no 20 tūkstošiem kartīšu. Katra kartīte bija kā skolas burtnīca. Šajās kartiņās viņš izrakstīja jaunākos zinātnes un tehnikas atklājumus, analizēja tos un veidoja nākotnes tehnikas prognozes, kuras aprakstīja savos romānos. Ļoti daudzi Žila Verna darbi ir bijuši par pamatu vēlākiem reāliem izgudrojumiem, piemēram, zemūdenei.

Krievu literatūras klasiķim Nikolajam Gogolim vienmēr pie rokas bija Visādu raibumu grāmata (Книга всякой всячины). Tajā viņš veica folkloras pierakstus, izrakstus no vēsturiskiem dokumentiem, vāca parunas, mīklas, ēdienu aprakstus, kāzu rituālus u.c. savu tēlu un ideju atklāsmei noderīgu informāciju.

Angļu fotogrāfs Bentlijs aizrāvās ar sniegpārsliņu fotogrāfēšanu un sakrāja daudzskaitlīgu fotogrāfiju kartotēku, kurā nebija divu vienādu sniegpārsliņu. Vēlāk šī kartotēka tika izmantoja kristalogrāfijā un deva būtisku ieguldījumu šīs zinātnes attīstībā.

Minētie piemēri ļauj secināt, ka:

  • Kartotēkas kā specializētas informācijas fondi tiek izmantotas visdažādākajās jomās.
  • Kartotēkām var izmantot dažādus informācijas nesējus (kartiņas, burtnīcas, fotogrāfijas u.c.).
  • Kartotēkas – tas ir jaunrades pamats. Kartotēkas formā uzkrātā un apstrādātā informācija ir ērta pētījumu veikšanai, - tā kļūst par jaunu priekšstatu un ideju, oriģinālu traktējumu avotu.

 

Skolēnu kartotēkas

Pārskatot skolēnu radošo spēju un radošam darbam nepieciešamo prasmju attīstības iespējas, saistoša šķita doma – piedāvāt viņiem darbu ar kartotēku.

Bija jautājumi:

 • Kāda vecuma skolēni var veikt darbu ar kartotēku?
 • Kādas kartotēkas viņi var vākt?
 • Kādus galarezultātus var plānot, strādājot ar kartotēku?
 • Kā formalizēt darbu ar kartotēku skolēniem saprotamā un ērti apgūstamā tehnoloģijā?
 • Kā organizēt darbu klasē?
 • Ar kādām mācību darba formām var saistīt darbu ar kartotēku, kāda var būt tā vieta mācību procesā?
 • Ko no šī darba var gūt skolēns un skolotājs?

Patlaban skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs ir izvērsts vidusskolā. Tieši vidusskolēniem ir paredzētas un notiek zinātnisko darbu konferences trīs līmeņos – skolas, rajona un republikas. Taču prasmes, arī prasmes veikt pētniecisko darbu, nerodas uzreiz. Ja mēs gribam redzēt nopietnus rezultātus vidusskolā, pamati ir jāliek jau agrāk. Darbs ar kartotēku satur visus pētnieciskā darba elementus un neprasa apjomīgas teorētiskās zināšanas kādā priekšmetā. Vismaz sākumposmā nē. Tādēļ, mūsuprāt, to ir ērti uzsākt jau pamatskolā. Mēs izvēlējāmies darbu ar kartotēku 3.klasē.

Veicot pārrunas par kartotēkām ar skolēniem, noskaidrojām, kādas kartotēkas viņi gribētu veidot. Tās bija: taureņi, fotogrāfijas, kurpes, markas, attēli, monētas, atklātnītes, lineāli, pudelītes, minerāli, vāzes, modeļu mašīnītes, konfekšu papīrīši. Noteicām kritērijus, pēc kuriem izvēlēties kopīgās kartotēkas objektus. Šiem objektiem jābūt:

 • Viegli pieejamiem, atrodamiem;
 • Bezmaksas vai salīdzinoši lētiem;
 • Maza apjoma un viegli pārnēsājamiem;
 • Pietiekoši daudzveidīgiem;
 • Vienkārši saglabājamiem;
 • Gan zēnu gan meiteņu intereses priekšmetiem.

Galarezultātā vienojāmies par atklātnīšu kartotēkas veidošanu.

Mērķi darbam ar kartotēku var noteikt darba sākumā, bet var arī vēlāk – kad rodas idejas, izskatot savākto materiālu. Mērķi var būt:

 • Izpētīt objektu daudzveidību un izveidot sistēmisku priekšstatu par tiem;
 • Izpētīt objektus, lai varētu izdomāt un radīt jaunus objektus;
 • Izpētīt objektus, lai noteiktu to izmantošanas iespējas;
 • Noteikt likumsakarības: objektu mijiedarbībai ar citiem objektiem vai parādībām, objektu attīstībai u.c;
 • Vispārināt konkrēta satura informāciju, izkristalizējot no tās paņēmienus, efektus;
 • Noteikt nesaskaņas, pretrunas esošajos priekšstatos dotojā jomā, atrast jaunu risinājumu;
 • Analizēt situāciju, noteikt problēmas, pieņemt efektīvu lēmumu.
 • Izveidot piemēru krājumu mācību grāmatai vai lekcijām par doto tēmu, u.c.

Taču vēsturiskā pieredze rāda, ka bieži impulsu kartotēkas veidošanai dod sastapšanās ar interesantiem, neparastiem, saistošiem objektiem vai faktiem.

Tā, piemēram, Bentlijs sāka krāt sniegpārsliņu fotogrāfijas, jo ievēroja, ka nav divu vienādu sniegpārsliņu. Šādos gadījumos doma par materiālu izmantošanu rodas pēc tam, izskatot visu savākto fondu. Tad arī noskaidrojas mērķis.

Atklātnīšu kartotēkai mēs izvēlējāmies mērķi – izpētīt, kā tās ir izveidotas, un iemācīties gatavot jaunas, oriģinālas.

 

Darbam ar kartotēku nav izstrādāts kāds vienots metodisks pamats. Šī darba tehnoloģija ir atkarīga gan no kartotēkas objektiem, gan no darba mērķiem. Kopīgie darba posmi ir:

vajadzīgās informācijas atlase, informācijas uzkrāšanas formas izvēle un informācijas klasifikācija un pārstrāde. Konkretizēt šo tehnoloģiju nācās patstāvīgi, izmantojot personīgo pieredzi.

Veidojot pirmo kartotēku, bija svarīgi, lai visi skolēni apgūtu nepeiciešamās pamatprasmes. Tādēļ izlēmām, ka klase sadalīsies pastāvīgās darba grupās. Katrs grupas dalībnieks dos savu ieguldījumu kartotēkas fondā, bet strādās grupa ar savu kopīgo kartotēku. Katrā grupā tika izvēlēts grupas vadītājs un fonda pārzinis. Vadītājs atbildēja par grupas darbu kopumā. Fonda pārziņa uzdevums bija rūpēties par grupas kartotēkas uzglabāšanu un saudzīgu izmantošanu, kā arī fonda materiālu reģistrācija.

Strādājot ar atklātnīšu kartotēku, mums izveidojās sekojoša tehnoloģija:

Sākumā veicām atklātnīšu reģistrāciju. Tās tika sanumurētas, izmantojot pierakstu trijās pozīcijās, kur ar pirmo skaitli apzīmē grupas numuru, ar otro – dalībnieka numuru grupā, trešo – atklātnītes numuru dalībnieka personīgajā kolekcijā. Par šādu pierakstu vienojāmies, lai katrs varētu viegli atrast savas atklātnītes pēc darba beigām un atgriezt personīgai lietošanai. Nākošais solis – katra grupa izveidoja īpašā burtnīcā savu katalogu. Tajā tika ierakstītas atklātnītes pieaugošā numuru kārtībā un blakus katram numuram – īss atklātnītes raksturojums, pamatā – pēc tās satura (piem., 3.1.1. – vāze ar ziediem, 3.1.2. – gaisa baloni). Katalogs bija nepieciešams, lai padarītu ērtāku vajadzīgo kartiņu meklēšanu – sākumā noskaidrojot tās numuru katalogā, ātri atrast pēc numura kopējā fondā.otrs reģistrācijas veids bija rubrikators. Tā bija cita burtnīca, kuras katrā lappusē tika iekārtota noteikta rubrika. Rubrikas bija gan tematiskās, gan māksliniecisko līdzekļu. Pēc rubrikatora ērti varēja veikt atklātnīšu atlasi pēc noteiktas pazīmes. Ieraksti rubrikatorā tika veikti nepārtraukti, atklājot arvien jaunas pazīmes.

Sistematizējām atklātnītes pēc tēmām. Katra grupa, pārskatot savu fondu, veidoja tā sadaļas. Lūk, divu grupu darba rezultāti:

 

 

 

1.grupa

Viesnīcas

Puķes

Jaunais gads

Līgo svētki

Lieldienas

PSRS svētki

2.grupa

Daba

Jaunais gads

Pasakas

Salatēvi

Dzīvnieki

Nesaprotamais

Salīdzinot grupu veikto sistematizāciju, veicām korekcijas: līdzīgas sadaļas apvienojām vienā lielākā (Jaunais gads, Līgo svētki, Lieldienas, PSRS svētki: kopīgā tēma – svētki); atklājām, ka dažas sadaļas var būt citu sastāddaļas (Salatēvi – Jaungada apakštēma, dzīvnieki – dabas apakštēma).

Turpmākajam pētījumam izvēlējāmies tēmu, kura bija visplašāk pārstāvēta – svētki. Veicām nākošo sistematizācijas posmu šīs tēmas ietvaros.

1.grupa

2.grupa

Reliģiskie svētki

Lieldienas

Ziemassvētki

PSRS svētki

Oktobra svētki

1.maija svētki

Personiskie svētki

Vārda diena

Dzimšanas diena

Sieviešu svētki

8.marts

Svētā Valentīna diena

1.maijs

Reliģiskie svētki

Ziemassvētki

Lieldienas

Līgo

Mārtiņdiena

PSRS svētki

Uzvaras diena

Gaisa flotes diena

Oktobra svētki

Zinību diena

Smieklu diena

8.marts

Starptautiskie

1.maijs

Rezultāti sniedza daudz vielas pārrunām par dažādu svētku izcelsmi, pēc kurām varējām atkal veikt nepieciešamās korekcijas. Sistematizējot svētkus, skolēniem radās secinājums, ka gadskārtu ieražu svētkiem veltītītajās atklātnītēs ir atainoti tikai latviešu svētki. Un vienlaicīgi, ideja – Latvijā dzīvo dažādu tautību cilvēki; varētu izveidot atklātnītes arī viņu ieražām. Tas varētu būt labs skolēnu projekts saistībā ar sabiedrības integrācijas procesiem; mums neizdevās tam atlicināt laiku, jo bija vēl citas idejas.

Viena no tām – paplašināt personisko svētku sadaļu, jo tajā pēc mūsu sistematizācijas bija tikai dzimšanas un vārda dienas. Gribētos atzīmēt, ka doma par jauniem personiskiem svētkiem radās kā kartotēkas darba rezultāts: izveidojās sadaļa – tātad, kas vēl šajā sadaļā varētu būt? Ar personiskiem svētkiem skolēni saprata īpašus notikumus, kuri ir nozīmīgi konkrētam cilvēkam. Tā kā ar sistēmiskās domāšanas principiem šajā klasē bijām darbojušies jau agrāk, skolēni nolēmi, ka jādomā arī par antisvētkiem. Ja svētku pamatā ir kāds priecīgs nozīmīgs gadījums, tad antisvētki varētu būt nepatīkami gadījumi, sakarā ar kuriem cilvēkam vajadzētu izteikt līdzjūtību. Svētkus izdomājām ar prāta vētras palīdzību

Piedāvājam Jūsu uzmanībai dažus jaunradītos svētkus – varbūt arī Jums rodas vēlēšanās kādus no tiem nosvinēt.

Svētki

Mīļotā dzīvnieka svētki

Diena, kura paliks atmiņā uz visu mūžu

Pirmā sniega diena

Atveseļošanās diena

Pirmās izlasītās grāmatas diena

Smaida diena

Draudzenes diena

Veiksmes diena

Pirmā pašsacerētā dzejoļa svētki

Bezdelīgu atlidošanas svētki

Labā garastāvokļa svētki

Ievārījuma diena

Pirmā fināla diena

Pirmais izgudrojums

Pirmā reize pie stūres

Antisvētki

Jaunas mantas zudības

Pirmā nelaime

Zoba izraušana

Salauzta rotaļlieta

Slikts laiks

Slimība

Saņēma sliktu atzīmi

Neklausīja vecākus

Pirmā strīda diena

Šķiršanās

Jaunas tēmas atklātnītēm bija iegūtas. Tālāk nācās domāt, kā tās iemiesot. Sākām pētīt – no kādām daļām sastāv atklātnīte. Lai to noteiktu, vajadzēja izskatīt visu fondu un atrast, kuri elementi ir it visās atklātnītēs. Skolēnu secinājums – teksts un zīmējums.

Sākām strādāt ar katru elementu atsevišķi. Tekstos noteicām universālos vēlējumu formulējumus, kurus var attiecināt jebkuriem svētkiem. Izskatījām fondu, kādi vēlējumi atkārtojas. Apzīmējot svētku nosaukumu ar x, izrakstījām tipiskos formulējumus. Daži no tiem:

Apsveicu!

Apsveicu x svētkos!

Daudz laimes x svētkos!

Antisvētku vēlējumu formulējumus skolēni sacerēja paši. Piemēram:

Man ļoti žēl!

Atļauj izteikt līdzjūtību sakarā ar x!

Novēlu ātrāk atgūties pēc x!

Bija iespēja izpētīt arī savdabīgos vēlējumu formulējumus. Taču laika trūkuma dēl nācās to atlikt. Pēc tekstu izpētes skolēni varēja veidot vēlējumus katrs saviem svētkiem:

Izsaku līdzjūtību, ka esi saslimis!

Man ļoti žēl, ka tu slikti mācies!

Vēlu nekad nevilties dzīvē un priecāties, cik spēj!

Atļauj izteikt līdzjūtību sakarā ar suņa pazušanu!

Apsveicu ar pirmo draugu!

Sirsnīgi sveicu labā garastāvokļa svētkos!

Nākošais uzdevums, kuru sev noteicām – izpētīt, kā teksts var būt izvietots uz atklātnītes. Grupējot atklātnītes pēc līdzīga teksta izvietojuma, skolēni secināja, ka izvietojumu var raksturot ar dažādām pazīmēm:

pēc vietas uz atklātnītes: augšā, lejā, stūros vai centrā;

pēc rindiņu skaita – vienā, divās vai trīs rindās;

pēc rindiņas formas – taisnā līnijā, slīpā, viļņotā, lauztā.

Pētot teksta izvietojumu, noskaidrojās, ka teksts var būt dažādi izvietots arī attiecībā pret zīmējumu: zem zīmējuma, virs tā, aiz zīmējuma, pāri zīmējumam, kā arī būt ciešāk savietots ar zīmēto objektu. Skolēnu pieraksts teksta un zīmējuma savietojumu analīzei:

5.1.1. – teksts izvietots uz dāvanu kārbas malām;

5.1.2. – teksts izveidots kā paliktnis, uz kura sēž vāverīte;

5.1.3. – teksts neietekmē zīmējumu;

5.1.4. – teksts izvietots uz lentes, ar kuru pārsieti ziedi;

5.1.5. – zīmējums iezīmēts vienā no teksta burtiem.

Pēc šādas analīzes var strukturēt dziļāk savietojuma principus.

Pēdējais jautājums, kuru sev uzdevām – kā izdomāt tēmai atbilstošu zīmējumu. Šajā posmā analizējām Jaungada atklātnīšu zīmējumus: noteicām visus šai tēmai izmantotos elementus un sistematizējām tos. Rezultātā ieguvām: ziemas ainava, egle, sniegavīrs, rūķis, Salatēvs, sniegs, dzīvnieki, pasaku un multfilmu varoņi, Jaungada rotājumi, ziemas izpriecu sižeti. Nedaudz izdevās izpētīt arī šo elementu izvietojumu kompozīcijās. Neatlika laika fonu analīzei.

Gribētos atzīmēt, ka daudzi jautājumi radās tieši darba gaitā. Tā ir darba ar kartotēku specifika, ka analizējot nonāc pie arvien jauniem jautājumiem. Varētu teikt, ka pētījumu rezultāti vienmēr ir divējādi – jaunas zināšanas un jauni jautājumi. Mūsuprāt, šie rezultāti ir līdzvērtīgi.

Darba noslēgumā skolēni izveidoja apkopojumu – kā izdomāt svētku atklātnīti. Mūsu ieteikumi ir sekojoši:

  • Izdomājiet savus svētkus!
  • Izdomājiet svētkiem atbilstošu zīmējumu!
  • Izdomājiet novēlējuma tekstu!
  • Izdomājiet, kur un kā novietot tekstu!
  • Izdomājiet, kā savietot tekstu un zīmējumu!

Izmantojot pašu sastādīto instrukciju un visus analīzes materiālus, skolēni veidoja savas atklātnītes. Daudzās tika īstenotas interesantas ieceres, nevienā nebija kaut kur redzētā atdarinājumi. Skolēni uzrakstīja arī savas domas, ko viņiem deva darbs ar kartotēku – variet pārskatīt tās šī raksta sākumā.

 

Ko dod darbs ar kartotēku

Ko darbs ar kartotēku var dot skolotājam? Kādas problēmas un uzdevumus tas var palīdzēt risināt?

 • Valsts pamatizglītības standartā atspoguļotā izglītības satura reforma kā vienu no būtiskajām izmaiņām nosaka pāreju no liela daudzuma informācijas apguves uz prasmēm darboties ar informāciju. Jebkuras prasmes veidojas darbībā. Mūsuprāt, darbs ar kartotēku ir viens no šīs pārejas īstenošanā izmantojamajiem darbības veidiem.
 • Nereti skolēnu zinātniskajos darbos un domrakstos nākas lasīt paviršus, virspusējus spriedumus vai jau zināmu patiesību atkārtojumu. Nevar sūdzēties par informācijas vākšanu – tā ir apjomīga un atbilst tēmai. Taču – tā ir jau gatavā informācija, kuru savietojot kopīgos vāciņos nerodas jauni secinājumi, jauns skatījums uz lietām un parādībām. Darbs ar kartotēku paredz primārās informācijas atlasi, kā arī tās salīdzināšanu, sistematizāciju, analīzi, likumsakarību noteikšanu, iegūto priekšstatu attēlošanu dažādos modeļos, pētāmo objektu sintēzi pēc noteiktajām likumsakarībām. Citiem vārdiem, tā ir vairāku informācijas apstrādes operāciju komleksa tehnoloģija. Darbs ar kartotēku palīdz veidot nevis zinošus informācijas patērētājus, bet gan radošas personības, kuras informāciju izmanto un pārveido jaunu atziņu iegūšanai.
 • Darbs ar kartotēku ļauj integrēt saturu vairākās izglītošanās jomās. Tā, strādājot 3.klasē ar atklātnīšu kartotēku, tika risināti uzdevumi:
  • Valodas jomā - skolēni ar krievu mācību valodu analizēja latviešu tekstus uz atklātnītēm; viņi attīstīja valodas kultūru, izdomājot jaunus vēlējumu tekstus.
  • Es un sabiedrība jomā - skolēni izpētīja dažādu laiku atklātnītes, radot sev priekštatu par šo laiku kultūras atšķirībām; viņi analizēja atklātnītēs attēlotos svētkus, noskaidrojot tradīciju ietekmi uz cilvēku.
  • Mākslas jomā – analizējot atklātnītes māksliniecisko noformējumu, skolēni ieguva priekšstatu par fotomākslas, zīmēšanas un grafikas daudzveidību; veidojot savas atklātnītes, viņi mācījās paust savas domas, kā arī priecāties par veikumu.
  • Tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomā – skolēni nepārtraukti veica atklātnīšu sistemātiku, pētot gan to tematiku, gan teksta un zīmējuma izvietojuma principus, gan tēmas atklāsmes iespējas ar dažādiem zīmējumiem.
 • Darbs ar kartotēku attīsta skolēniem vispārējās prasmes. Veidojot paņēmienu kartotēku (konfliktu risināšanas paņēmieni, laika organizēšanas paņēmieni, saistošas sarunas veidošanas paņēmieni u.c.), tiek apgūta prasme izmantot šos paņēmienus analoģiskās situācijās. Veicot darbu ar kartotēku grupā, tiek attīstītas sadarbības prasmes. Analizējot kartotēkā uzkrāto informāciju, skolēns gūst daudzveidīgu intelektuālās darbības pieredzi. Strādājot ar kartotēku, nākas izkopt prasmes plānot un organizēt darbu, risināt radušās problēmas.
 • Skolēni agri iemācās atšķirt sava darba un tā rezultātu īstumu. Būtiska nozīme ir aktīvai, atbildīgai, radošai attieksmei pret darbu. Darbs ar kartotēku veicina tieši tādu attieksmi, ja pētījumam piemīt objektīva novitāte un tā rezultāti nav iepriekšzināmi pat skolotājam. Skolēni darba rezultātā izjūt īstu atklāsmes prieku un nevis gandarījumu par jau esošo zināšanu apgūšanu.
 • Darbs ar kartotēku jau iesākumā ir viegli motivējams, izmantojot kolekcionēšanas, vākšanas motīvu. Nereti skolotājiem rodas problēmas, ierobežojot kalendārīšu, mašīnīšu, bloknotiņu, papīrīšu un citu krājēju aktivitātes. Šo problēmu it viegli var pārvērst par pedagoģisku veiksmi, piedāvājot kolekcionāriem nopietnāk izpētīt un apzināt savu krājumu vērtību.

 

 • Organizējot darbu ar kartotēku, skolotājs objektīvi nonāk padomdevēja un konsultanta lomā. Viņš nespēj būt viszinošs, jo bieži nav kur smelties gatavas zināšanas par pētāmo jautājumu.
 • Darbs ar kartotēku ir ērti apvienojams ar projektu metodi un interaktīvajām mācību metodēm. Šo darbu var izmantot gan projektu nedēļās, gan fakultatīvu nodarbībās, gan, gribētos ticēt, arī mācību stundās.

Mums neizdevās šajā rakstā aptvert pilnībā tēmu “Skolēnu darbs ar kartotēku”. Mēs ceram, ka izdevās šo tēmu ierosināt. Tādēļ gribas visiem novēlēt –

veiksmīgus kartotēku svētkus!

 

Izmantotā literatūra:

 1. Valsts pamatizglītības standarts.
 2. Михаил Рубин. Личные картотеки – фундамент творчества. http://www.trizminsk.org
 

top


(c) 1997-2001 OTSM-TRIZ Technologies Center


http://www.trizminsk.org

04 Mar 2001